پوهنتون جهان افتخار دارد که کنفرانس ملی اهداف توسعه پایدار SDGs را به اساس منظر دید افغانستان برگزار کند. هدف از برگزاری این کنفرانس، کشف ژرف موضوعات موجود در زمینه حکومتداری، تأمین مالی، تطبیق، ارزیابی و دستیابی به برنامه سال 2030 برای توسعه پایدار در افغانستان است. پوهنتون جهان تلاش می‌کند تا از طریق راه اندازی این برنامه بزرگ، فعالیت‌های خویش را در زمینه اهداف توسعه پایدار به منظور دستیابی به پایداری در تمام تعهدات خود متصل کند.