پوهنتون جهان دستیابی به اهداف توسعه پایدار را برای جامعه جهان و موفقیت‌های آینده این پوهنتون یک امر لازمی پنداشته و برای تحقق آن متهعد است. پایداری یک اولویت استراتیژیک پوهنتون جهان است که در همه کارهای این نهاد منعکس می‌شود، از آموزش محصلان ما در مورد اصول پایداری تا انجام تحقیقات پیشرفته و اطمینان از این که فعالین پوهنتون جهان به روشی پایدار و دوستانه برای آینده بهتر ایفای وظیفه می‌کنند. ما با شرکای ملی و بین المللی خویش در بخش پایداری کار می‌کنیم تا پایداری را در بخش علمی، تحقیقی و فعالیت های خود ادغام کنیم و در عین حال، آگاهی عمومی را در مورد اهمیت پایداری در ابتکارات مشارکت عمومی افزایش دهیم. ما افتخار می‌کنیم که اولین نهاد تحصیلی در افغانستان هستیم که برای حمایت از اهداف توسعه پایدار در افغانستان، در رده بندی پوهنتون های تأثیرگذار از سوی نهاد تایمز قرار گرفتیم. برای دستیابی به آینده پایدارتر برای نسل‌‌های فعلی و آینده خود با هم کار می‌کنیم و در این راه ما را همراهی کنید.