مؤسسۀ تحصیلات عالی جهان به عنوان یکی از مؤسسات تحصیلات عالی برتر و پیشتاز مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت نموده و متعهد به اجرای برنامه های تضمین کیفیت برای ارتقای کیفیت این نهاد تحصیلی و حرکت به سوی استندرد سازی برنامه های علمی اکادمیک، آموزشی و خدماتی برای دریافت اعتبار ملی و بین المللی به عنوان مؤسسۀ تحصیلات عالی معیاری در افغانستان میباشد. با این دیدگاه، رهبری موسسه تحصیلات عالی جهان و کمیته های تضمین کیفیت صادقانه تلاش نموده تا همۀ بخش ها و برنامه های این موسسه را براساس معیارهای یازده ګانه تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی عیار نموده و آماده بررسی و بازنگری هیأت بازنگر وزارت تحصیلات عالی باشد. پوهنحی کمپیوترساینس در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی جهان در سال ۱۳۹3 با تخصص دو رشته دیتابس و شبکه تأسیس شده است و انگیزه ایجاد این پوهنځی براساس نیازمندی عینی و ضروری کشور نظر به تقاضای بازار کار بطور اساسی تحلیل و تجزیه گردیده و با اهداف دقیق با رعایت معیارهای علمی اکادمیک در خصوص تکنالوژی معلوماتی طرح و پایه ریزی شده است. بنا براین بنده ضمن استقبال گرم از این برنامۀ مدرن و مثمر آرزو دارم تا به منظور ارزش این رشته به زحمات تمامی عزیزان اعم از استادان، کارمندان و محصلین که به نوعی دراین برنامه زحمت می کشند ارج می نهیم تا بتوانیم به این برنامۀ مهم و اساسی به صورت درست و منطقی توجه اساسی نماییم و این امر می تواند یقیناٌ راه گشای بسیاری از مشکلات تحصیلی در گوشه ای از جهان تحصیل باشد. در اخیر از تمام همکارانم که در راستای پیشبرد امور محوله این پوهنحی زحمات زیادی را متقبل شده اند از درگاه رب العزت، عزت و سر بلندی برای شان خواهانم و امیدوارم که به حول و قوه الهی با اعتقاد به اصل خودباوری، امیدوار به توسعه و سازندگی با اعتماد به نفس علمی و یکپارچگی در کنار یک دیگر در مسیر توسعه و پیشرفت پوهنحی کمپیوترساینس گام بردارند.


رئیس پوهنځی کمپیوتر ساینس

محمدشاه امید