شرایط پذیرش

محصل که علاقه مند به تحصیل در پوهنتون جهان هستند ، باید باید شرایط ذیل را پوره کرده باشد.

مراحل پذیرش

محصل که علاقه مند به تحصیل در پوهنتون جهان هستند ، باید مراحل ثبت نام برای ورود به رشته های مورد نظر خود را انجام دهند.سوال های متداول

شامل برخی از سوالات متداول دفتر پذیرش ..