معرفی دفتر

در سالهای اخیر ، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش مؤسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی ، جمعیت دانش آموزان را در افغانستان چند برابر کرده است. از طرف دیگر ، کیفیت آموزش عالی یکی از نگرانی های اصلی بوده است. برای رفع این نگرانی ، موضوع تضمین کیفیت در آموزش عالی افغانستان از سال 2011 آغاز شد و در سال 2013 توسط وزارت بهبود کیفیت و اعتبار بخشی دنبال شد. پوهنتون جهان از سال 2016 به این برنامه پیوست و به منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش ، نظارت و ارزیابی دقیق اجرای کلیه برنامه های بهبود کیفیت در سال 1396 ، دفتر تضمین کیفیت را فعال کرد. اهداف اصلی دفتر بهبود کیفیت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: اجرای فرهنگ ارتقا کیفیت مطابق با رهنمودهای بهبود کیفیت و اعتباربخشی وزارت تحصیلات عالی. حصول اطمینان از اجرای رویه ها و رهنمودهای بهبود کیفیت وزارت بهبود کیفیت و اعتبار بخشی وزارت تحصیلات عالی. آماده سازی پوهنتون برای ارزیابی بهبود کیفیت خارجی و کسب اعتبار ملی و بین المللی.