فعالیت های كميته ارتقای کیفیت از سال تحصیلی ۱۳۹۹ ه ش!

فعالیت های كميته تحقیقات علمی از سال تحصیلی ۱۳۹۹ ه ش! این کمیته بر اساس طرزالعمل ها و رهنمود آمریت کیفیت پوهنتون جهان، کمیته تحقیق پوهنځی کمپیوترساینس تشکیل گردیده است. مسئولیت نظارت از فعالیت این کمیته به عهده شورای علمی پوهنحی بوده و یک نفر مسئول و اعضای آن طبق رهنمود، به وسیلة شورای علمی انتخاب گردیده که شامل پنج (۵) عضو می باشد. این کمیته در جریان سال تحصیلی ۱۳۹۹ ه ش فعالیت های ذیل را انجام نموده است:

 1. جمع آوری عناوین سیمینار های صنفی برای به اساس مضامین تدریس شده در همان سمستر برای سال ۱۳۹۹ ه ش.
 2. صویب عناوین سیمینار های صنفی و مقاله های صنفی محصلین به اساس مضمون تدریس شده برای سال ۱۳۹۹ ه ش.
 3. توزیع فارمت سیمینار های صنفی و مقاله های صنفی برای اساتید جهت آګاهی اساتید از فارمت سیمینار ها و مقاله های برای سال ۱۳۹۹ ه ش.
 4. نظارت از توزیع عناوین سیمینار های صنفی در تایم های درسی و تذکر زمان انجام سیمینار های صنفی در صنوف برای سال ۱۳۹۹ ه ش.
 5. نظارت از شروع سیمینارهای صنفی و تعقیب آنها در جریان سال ۱۳۹۹ ه ش.
 6. چگونگی تائید سیمینار های صنفی و پیگری چگونگی انجام سیمینار های درجریان سال ۱۳۹۹ ه ش.
 7. ترتیب گزارش سیمینار های صنفی صنوف از سال ۱۳۹۹ ه ش.
 8. فراخوانی مقاله عملی اساتید.
 9. ترتیب عناوین منوگراف برای محصلین و ارسال آن به بخش تحقیقات محصلین
 10. ترتیب لیست استادان رهنما برای منوگراف محصلین و ارسال آن جهت نهائی سازی به کمیته اصلی
 11. آگاهی دهی برای استادان از طریق دیپارتمنت های مربوطه برای جمع آوری مقاله ها برای ویب سایت و مجله پوهنتون
 12. چک و بررسی مقاله های ارسالی استادان برای مجله پوهنتون و نهایی سازی آن پوهنحی کمپیوتر ساینس فعالیت های ذکر شده را در بخش تحقیقات مطابق لایحه وظایف کمیته متذکره انجام داده است